C C C C A+ A A- X

Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че постъпилото и образувано в съда ЧНД № 78/2020 г. по описа на съда, за вземане на мярка за неотклонение в досъдебното производство по отношение на обвиняемото лице А. Г. З. –  държавен служител на Държавна агенция  „Разузнаване“, за повдигнато обвинение по чл. 357, ал.2, вр. ар.1 НК е разгледано в закрито съдебно заседание, проведено на 12.06.2020 г. от състав на Софийския военен съд.

С определение № 15 от 12.06.2020 г. по ЧНД № 78/2020 г. по описа на СВС, на обвиняемото лице  А.З. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано пред Военно-апелативния съд в 3-дневен срок и в случай на жалба или протест е насрочено за разглеждане на 19.06.2020 г. от 10.00 часа, Зала № 4, Съдебна палата.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че е постъпило искане от прокурор от Военно-окръжна прокуратура – София по чл. 64  от НПК, за вземане на мярка  за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемото лице А. З. –  служител на Държавна агенция  „Разузнаване“ , за това, че е разгласил информация, представляваща държавна тайна, която му е станала известна при изпълнение на служебните си задължения и от това са могли да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата – престъпление по чл. 357, ал.2, вр. ар.1 от НК.

Образувано е ЧНД № 78/2020 г. по описа на СВС. Мярката за неотклонение ще бъде разгледана на 12 юни 2020г. от 11.00 часа, Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, зала 18, при спазване на указанията на здравните власти, правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на епидемична обстановка.

Журналисти и/или представители на медии могат да присъстват на съдебното  заседание по делото, съгласно Вътрешните правила за работа с медиите на съда, след разрешението на съдията-докладчик и изрично съгласие на страните - участници в съдебното производство.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че с решение на ОС на съдиите, проведено на 14.05.2020 г., е взето СТАНОВИЩЕ по въпросите, поставени на работната група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение с оглед оптимизирането на броя и структурата на военните съдилища, сформирана съгласно решение по т. 37 от Протокол № 23 от 16.07.2019 г. на СК на ВСС, с което е прието „принципно съгласие за закриване на военни съдилища“.

Принципната позиция на съдиите от Софийския военен съд е, че към настоящия момент броят на военните съдилища е достатъчен и тяхната структура - оптимална с оглед на изпълнение на специфичните им функции от една страна като специализирани съдилища и от друга – като част от системата за национална сигурност на Република България.

Становището е изпратено на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет на 26.05.2020 г.

В подробно аргументираната позиция на съдиите от Софийския военен съд се посочват следните аргументи:

 • Военно - съдебната система съществува над 140 години в България и военните съдилища са се изградили и утвърдили като компетентни, независими и ефективни правораздавателни органи. Повече от петнадесет години всеки опит за съдебна реформа в системата на съдилищата в Република България започва и се отчита като успешен с отнемане на правомощия; промяна на подсъдност и реорганизация на военните магистратури, без ясно да се даде отговор какво е мястото на тези органи на съдебна власт.
 • Във времена, в които устойчивостта и държавността следва да се съблюдават единствено в правовия ред на страната и неговите органи на съдебна власт, установени конституционно, да осъществяват правораздавателната дейност, военните съдилища търпят несправедливо отношение и оценка на дейността им, а законовото ограничаване на подсъдността им доведе до дисбаланс в натовареността им спрямо останалите органи на съдебна власт. Обективният фактор „натовареност“ бе поставен в основата на дебата за реформа на съдебната система, без да се търси сметка за причините довели до този дисбаланс. Анализите до момента поставят на фокус единствено броя на делата, без да се отчита и разбира, че заложената законодателна рамка за вида на разглежданите дела от военните съдилища не съвпада с нито един друг орган на съдебната власт и не би могъл да бъде отправна точка за генерални заключения.
 • Броят и седалищата на първоинстанционните военни съдилища – Софийски военен съд, Военен съд – Сливен и Военен съд – Пловдив и един Военно-апелативен съд - гарантира своевременност, бързина и високо качество на разглеждане на наказателните дела, подсъдни на военните съдилища, като осигурява сравнително лесен достъп до правосъдие както на гражданите, така и на подсъдните на тези съдилища лица.
 • Правораздавателната дейност на военните съдилища, като съотношение по видове и характер на разглежданите дела, не се различава съществено от правораздавателната дейност на наказателните отделения на окръжните съдилища, СпНС и дори районните съдилища. Делът на наказателните дела от общ характер за разглеждане в съдилищата е значително по-малък от останалите видове дела и натовареността на съдиите както от общите (в т.ч. и СпНС), така и от военните съдилища, е абсолютно съпоставима. Нещо повече - като дялово разпределение и като брой постановени присъди по наказателни дела от общ характер в периода 2016 – 2019 г., натовареността на военните съдии е по-висока от тази на наказателните съдии от окръжните съдилища и от СпНС.

 

 • От отчетите за дейността на съдилищата за периода 2016 – 2018 г., приети от СК на ВСС с годишни обобщени статистически таблици, може да бъде установено, че както във военните съдилища, така и в общите съдилища (окръжни, вкл. СпНС, и районни) е налице намаление на постъплението както в общия брой наказателни дела, така и в броя наказателни дела от общ характер.

 

 • Правораздавателната дейност във военните съдилища се отличава с бързина и срочност, със стойности по тези показатели, значително над средните за страната, което свидетелства за създадена и утвърдена много добра организация при администрирането и разглеждането на делата.

 

 • През периода 2016 – 2018 г. делът на потвърдените съдебни актове на първоинстанционните военни съдилища традиционно е бил над 60 % от проверените по инстанционен ред, което свидетелства, че правораздавателната им дейност е много добра.

 

 • Ново редуциране на военни съдилища би поставило в риск системата на сигурност и отбрана. Евентуално решение за закриване на военни съдилища, без задълбочен анализ на действащата към момента структура, организацията, функционирането и компетенциите на военните съдилища, крият потенциални рисковете за накърняване независимостта на съдебната власт, които могат да възникнат в най-различни сфери на обществените отношения и тяхната регулация, най-вече в сферата на отбраната и сигурността на страната, както и в областта на взаимодействие между съдебната власт и държавната политика по сигурност и обществен ред, законодателната уредба, нивото на обществено доверие, изразяващо се в очакванията на обществото, социалната промяна и устойчивостта на съдебната реформа.
 • Капацитетът на изградени и утвърдени през десетилетията органи на съдебна власт, каквито са първоинстанционните военни съдилища, следва да бъде по-пълноценно оползотворен посредством адекватни, общественообосновани и ефективни мерки, насочени към повишаване на тяхната натовареност чрез трайни законодателни решения в насока преосмисляне на статута на военните съдии като военнослужещи, чрез девоенизирането им, и приравняването му със този на съдиите от общите съдилища, и разширяването на компетентността на военните съдилища като специализирани правораздавателни органи, за разглеждане и решаване на делата за престъпления, извършени от лица със специфични правомощия в сферата на националната сигурност, обществения ред и отбранителните способности на републиката.
 • Сериозността на дебата за структурата на военното правораздаване изисква отделен форум със събиране и детайлен анализ на данни по оповестени критерии, включително и търсене на експертиза в областта на политиката в областта на отбраната и националната сигурност. При изготвянето на предложения за редуциране на военните съдилища от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет или от съответните военно-правораздавателни органи следва да се използва еднакъв модел за действащите към момента три военни съдилища на територията на Република България, съответстващ на съдебните им райони.
 • Всяка промяна на съществуващите съдебни райони на военните съдилища не трябва да цели отчитане на реформаторски, но непоследователни политики, и да изхожда от съображения за бюджетни икономии. Реформата на съдебната карта на всички съдилища в страната трябва да се ръководи от две основни начала: повишаване на качеството на правосъдието, при запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданските лица и военнослужещите, във всички негови аспекти.

 

Вж. прикачения файл Становище на ОС на съдиите от СВС.

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че постъпилите и образувани в съда ЧНД № 64/2020г., ЧНД № 65/2020 и ЧНД № 66/2020г. по описа на съда, за взимане на мерки за неотклонение по досъдебно производство № 25-Сл/2020 г. по описа на ВОП - София, по отношение на

обвиняемия гр.л. П.П.К., за повдигнати обвинения по чл. 116, ал. 1, т. 9 и т. 10, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, алт. 2 и 3, вр. ал. 2 от НК; 

обвиняемия гр.л. В.И.П., за повдигнато обвинение по чл. 321, ал. 3, алт. 2 и 3, вр. ал. 2 от НК и

обвиняемия подполк. Б.Г.И, за повдигнати обвинения по чл. 116, ал. 1, т. 9 и т. 10, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 1, ал.3, алт. 2 и 3, вр. ал. 2 от НК;

са разгледани в публично съдебно заседание незабавно от състав на Софийския военен съд с присъствието на обвиняемите лица, защитниците им и представители на ВОП – София. Провеждането на съдебните заседания по мерките за неотклонение на обвиняемите лица се осъществи от 20.00 ч. на 21.05.2020 г. до 02.00 ч. на 22.05.2020 г. в Съдебната палата, Зала 18, ет. 4 при спазване на указанията на здравните власти, правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на епидемична обстановка, като информация за това бе оповестена и публикувана на сайта на СВС и предоставена възможност на журналисти и/или представителите на медиите да присъстват на откритите съдебните заседания.

На защитниците на обвиняемите лица бе предоставена възможност лично и физически да се запознаят с материалите по делото, непосредствено преди началото на съдебните заседания, в деловодството на СВС, при спазване на НПК и утвърдения ред за работа в условията на епидемична обстановка.

С определение № 13 от 21.05.2020 г. по ЧНД № 64/2002 г. по описа на СВС, на обвиняемия подполк. Б.Г.И. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. С определение № 11 от 21.05.2020 г. по ЧНД № 65/2020г. по описа на СВС, на обвиняемия гр.л. П.П.К. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. С определение № 12 от 22.05.2020 г. по ЧНД № 66/2020г. по описа на СВС по описа на СВС, на обвиняемия гр.л. В.И.П. е взета мярка за неотклонение „Домашен арест”.

Определенията на съда могат да бъдат обжалвани и протестирани пред Военно-апелативния съд - София в 3-дневен срок и в случай на жалба или протест същите са насрочени за разглеждане последователно от 11.00 ч. на 29 май 2020 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че в 16.30 часа на 21.05.2020 г. в съда са постъпили искания от прокурор от Военно-окръжна прокуратура – София по чл. 64 и чл. 62 от НПК, за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите подп. Б.И., гр. л. П.К. – обвинени за извършване на престъпления по чл. 116, ал. 1 и чл. 321 от НК, и „домашен арест“ за гр.л. В.П. - обвинен по чл. 321 от НК.

Образувани са ЧНД № 64/2020 г. по описа на СВС, ЧНД № 65/2020 г. по описа на СВС и ЧНД № 66/2020 г. по описа на СВС.

Разглеждането на мерките за неотклонение ще започне в 20.00 часа, в Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, зала 18, ет. 4, при спазване на указанията на здравните власти, правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на епидемична обстановка.

Журналистите и/или представителите на медиите могат да присъстват на съдебните заседания по делата, с разрешението на съдията-докладчик, като ще бъдат допускани в съдебната зала при стриктно спазване на указанията за ограничаване разпространението на Ковид-19.

 

Заповед №92 /нова/. Актуални правила и мерки за работата на СВС в условията на епидемична обстановка.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за осигуряване на публичността на дейността на съда

в условията на епидемична обстановка.

 

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че във връзка с приети решене на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.2020г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и Заповед № 96/20.05.2020г. на административния ръководител – председател на СВС, допуска журналисти и/или представители на медиите в съдебни заседания по дела със значителен обществен и/или медиен интерес.

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебната зала се допускат журналисти и/или представители на медиите след предварителна заявка, подадена на електронните адреси на съда: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice.bg, или на обявените телефони 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312, най-късно в деня, предхождащ съдебното заседание по делото.

Журналистите и/или представители на медиите ще бъдат допускани в съдебната зала при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването.

При невъзможност от прилагане на някои от мерките за безопасност по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, и по преценка на председателя на съдебния състав, съдебният протокол от проведено заседание се обявява публично, незабавно след подписването му на интернет-страницата на съда, при спазване на всички законови изисквания.

Публичните съдебни заседания по делата в Софийски военен съд са достъпни за журналисти и/или представители на медиите без технически средства за запис.

 

Заповед №92 от 14.05.2020 г. относно организацията на работа на СВС във връзка с решение на СК на ВСС по протокол №15 от 12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНИ ПО ДЕЛАТА, АДВОКАТИ, ГРАЖДАНИ,  ВЕЩИ ЛИЦА И ЖУРНАЛИСТИ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Софийският военен съд уведомява страни по делата, адвокати, граждани, вещи лица и журналисти, че от 14 май 2020 г. стартира поетапно нормализиране работата на съда, като се възобновява разглеждането наказателни дела в открити съдебни заседания по реда на Наказателно – процесуалния кодекс, при спазване на всички противоепидемични мерки, разписани от министъра на здравеопазването и правилата и мерките за работа в съдилищата.

Уведомяваме, че е възможно движението на делата да се случва по-бавно от обичайното предвид отсрочването на делата по време на извънредното положение и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимата по-продължително време за провеждане на съдебните заседания.

Откритите съдебни заседания по делата ще се насрочват и провеждат в заседателна зала № 18, Съдебна палата гр. София, ет. 4, която преди и по време на съдебното заседание ще бъде обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекции (ръкавици; маски; дезинфектант). В съдебната зала ще се допускат само лица, носещи лични предпазни средства – маски и ръкавици.

Препоръчително е в съдебната зала да влизат само страните в конкретното производство, освен ако съдебният състав не реши друго. 

ДОСТЪП ДО ДЕЛОВОДСТВО И ДРУГИ СЛУЖБИ В СВС. РАБОТНО ВРЕМЕ

Граждани, страни по делата, адвокати и вещи лица се допускат само в служба „Съдебно деловодство“ и в регистратура „Класифицирана информация“ на Софийския военен съд, находящи се в Съдебната палата, гр. София, стая № 63, партер и стая № 100, ет. 2, след представяне на служебна карта и/или призовка, като в работните помещения се допуска влизане на не-повече от 1 човек. Контактът се извършва през изградените плексигласови защитни прегради пред съответните гишета, като служителите, както и посетителите следва задължително да носят предпазни маски и ръкавици, както и да се ползва дезинфектант.

Указваме на гражданите, страните по делата, адвокатите и др. посетители да спазват реда си на достъп до служебните помещения в коридора пред тях, на разстояние от 2 метра един от друг, със задължително поставени предпазни маски, като се съобразяват с поставените уведомителни надписи и обозначения пред служебните помещения.

Служба „Съдебно деловодство“ и „Регистратура Класифицирана информация“ работи с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 часа. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на помещенията и общите части пред тях. Работните помещения  се проветряват без присъствие на работещите съдебни служители, адвокати и граждани ежедневно от 10.15 до 10.30 ч., и от 15.15 до 15.30 ч.

Препоръчваме на страните по делата, граждани и адвокати да спазват добросъвестно и отговорно указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на инфекции и вирусни заболявания, причинени от коронавирус (COVID-19) и се въздържат от посещение в служба „Съдебно деловодство“ и регистратура „Класифицирана информация“ на Софийския военен съд. Справки по делата, заявления, молби и други документи, могат да се подават по факса на съда: 02/980 00 61; на електронни адреси: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice, както и запитвания на телефони: 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312.

Справки чрез физически достъп до делата може да се осъществява и след предварителна заявка по факса на съда: 02/980 00 61; на електронни адреси: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice.bg , както и на телефони: 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312, подадена от страна или адвокат. В този случай физическият достъп се осъществява от 1 посетител, по график, утвърден от административния ръководител, на обособено работно място, осигурено със защитна преграда, находящо се във вътрешната част в служба „Съдебно деловодство“ (по делата, несъдържащи класифицирана информация), или в публичната част, отделена със стъклени прегради, находящо се в регистратура „Класифицирана информация“ (по материали от дела, съдържащи класифицирана информация), с продължителност на престоя не по-дълго от 30 минути.

Служителите от обща администрация – човешки ресурси и гл. счетоводител – работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати при спазване на следния график: сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 часа. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на помещението и общите части пред него. Работното помещение се проветрява без присъствие на работещите съдебни служители и посетители ежедневно от 10.15 до 10.30 ч., и от 15.15 до 15.30 ч.

Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва по банков път, при невъзможност – плащането се извършва в работното помещение на счетоводството, от съдебния служител, изпълняващ функциите на касиер – всеки вторник и четвъртък, сутрин от 10.00 до 12.00 часа, и след обяд от 14.00 до 17.00 часа.

Приемът на граждани и адвокати в приемното време на административния ръководител (вторник,от 14.00 часа до 16.00 часа) се извършва само в спешни и неотложни случаи, след предварително записване на телефон № 02 9219 358.

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, СЪДЕБНИ КНИЖА

При възможност, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза, връчването на призовки и съобщения по всички наказателни дела, се извършва по телефона или на електронен адрес, със съответното удостоверяване.

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа на военнослужещи се извършва чрез съответното военно формирование или учреждение, по реда на чл. 178, ал. 3 НПК, по електронен път или по пощата.

При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа по всички наказателни дела се връчват и изпращат на хартиен носител по обичайния ред от призовкарите, като се спазват всички мерки за защита от разпространяване на заболяването.

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИИТЕ

В откритите съдебни заседания не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и др., освен ако съдебният състав не разпореди друго.

По преценка на председателя на съдебния състав, протоколът от проведено съдебно заседание по наказателно дело, може да бъде публично обявен чрез публикуването му на интернет-страницата на съда.

Длъжностното лице, определено със заповед за „лице за контакт с медиите“, съгласувано със съдията-докладчик, ще подготвя ежедневни подробни справки за дела с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти проявяват интерес, които ще се публикуват на интернет-страницата на съда.

При наличие на медиен интерес по проведено съдебно заседание, същото ще бъде отразено в нарочно писмено изявление на лицето за контакт с медиите или на председателя на съдебния състав, съгласувано с административния ръководител - председател, непосредствено след приключване на съдебното заседание, което ще бъде публикувано незабавно на официалната интернет-страница на съда.

Апелираме към страните по делата, адвокати, граждани, вещи лица и журналисти за взаимната необходимост от разбиране и търпение, с цел запазване живота и здравето на всички – граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!

 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП И ДВИЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Адвокати и участници по дела влизат през главния вход откъм бул. „Витоша“ и през входа откъм ул. „Позитано“. Задължително е носенето на маска и ръкавици. Ако някой няма - ще му бъдат предоставени от охраната.

В сградата е въведено еднопосочно движение.

В съдебната зала (заседателна зала № 18, находяща се на четвъртия етаж на Съдебната палата) използвана от Софийския военен съд, участниците по дела се допускат непосредствено преди заседанието, за което са дошли. По делата не се допуска публика.

 

Извлечение от протол №15, т.1 от заседанието на СК на ВСС.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Съобщение 09.04.2020 г.

Съобщение 30.03.2020 г.

Съобщение 16.03.2020 г.

Съобщение 11.03.2020 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация