C C C C A+ A A- X

Представяне

Софийският военен съд е орган на съдебната власт със седалище в гр. София и е най-големият военен съд в страната.

Осъществява дейността си на основата на чл. 119, ал. 1 от Конституцията на Република България, в съответствие с конституционната, законова и подзаконова нормативна уредба, при спазване принципите и европейските стандарти в правораздаването.

Съдебният район включва област София-град, Софийска, Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка, Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска административни области.

Софийският военен съд е първоинстанционен специализиран наказателен съд, чиято подсъдност е определена в чл. 396 от НПК, като разглежда и решава дела за всички престъпления по Наказателния кодекс, извършени от военнослужещи; генерали, офицери и лица от сержантския и редовния състав от други министерства и ведомства; резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния резерв и лицата на военновременна служба; гражданските лица на служба в Министерство на отбраната, в Българската армия и структурите подчинени на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в Държавна  агенция „Разузнаване“ при или по повод изпълнение на службата им, както и за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.

На Софийския военен съд са подсъдни и делата за престъпления от компетентността на Специализирания наказателен съд, когато в извършването им са участвали лица по чл. 396, ал. 1 от НПК и са извършени териториално в обсега на придадената му местна подсъдност.

Софийският военен съд разглежда и решава всички дела за престъпления, извършени от военнослужещи от въоръжените сили и от служещи в Министерството на вътрешните работи, които участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина.

В Софийския военен съд правораздават правоспособни юристи,  назначени за съдии по реда и условията на Закона за съдебната власт, които са приети на военна служба по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. При осъществяване на своите функции съдиите са независими и се подчиняват само на закона.

Статутът на съдиите изцяло съответства на изискванията за независимост, залегнали в Основните принципи на ООН за независимостта на съдебните органи (1985 г.), Препоръка № R (94) 12 на Комитета на министрите на държавите – членки относно независимостта, ефикасността и ролята на съдиите, приета от Комитета на министрите на 13.10.1994 г., Европейска харта на статута на съдиите (1998 г.).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация