C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г. и Заповед № 153/23.07.2020 г. на административния ръководител-председател, в Софийския военен съд е открита процедура по изменение и допълнение на Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на СВС за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г.).

І. Предложения за включване на специалисти в списъка на вещи лица могат да правят министерства, ведомства, учреждения, съсловни и др. организации и научни институти, по реда на Наредба № 2/29.06.2015 г., в срок от 05.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

ІІ. Предложения могат да правят лично и кандидатите за вещи лица, като представят в срок от 05.08.2020 г. до 30.09.2020 г. заявление (Образец 1) на хартиен и електронен носител (CD или DVD), придружено със следните документи:

 1. лична карта – копие;
 2. документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/29.06.2015 г.;
 3. заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или диплома за завършено средно образование;
 4. за кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
 5. документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
 6. свидетелство за съдимост и декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
 7. декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 във вр. с чл. 11, ал. 1 т. 6 от Наредба № 2/29.06.2015 г. (Образец 2);
 8. декларация–съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица и документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава (Образец 3);
 9. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 10. удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие);
 11. заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

 

Образци на документи за попълване:

Заявление (Образец 1)

Декларация (Образец 2)

Декларация-съгласие (Образец 3)

Документите се подават на регистратурата на Софийски военен съд

Съдебна палата, бул. Витоша № 2 - партер, ст. 63

 

 

 

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Софийския военен съд за 2020 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация