C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, Софийският военен съд има задължение да Ви информира какви лични данни обработва, за какви цели и на какво основание, както и на кои лица предоставя данните.

 

         Данни за контакт с администратора:

         гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер

         Работно време: понеделник – петък, 08.30 ч. – 17.00 ч.

         Електронна поща: sofia-vs@justice.bg ;

         Уебсайт: https://sofia-vs.justice.bg .

         Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

         Гена Гълъбова – съдебен деловодител

         Електронна поща: geri_chocho@abv.bg .

 

         Софийският военен съд обработва лични данни за осъществяване на някоя от следните цели:

Правораздаване.

Извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

Управление на човешките ресурси (магистрати и съдебни служители).

Провеждане на конкурси за подбор на служители.

Избор и дейност на съдебни заседатели и вещи лица.

Счетоводство, финансова дейност, сключване и изпълнение на договори по реда на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.

Разглеждане на молби, заявления, жалби, предложения и искания от физически лица, извън пряката правораздавателна дейност на съда.

Видеонаблюдение.

                  

         Правораздавателна дейност

Софийският военен съд, в качеството си на администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, обработва лични данни във връзка със своята основна функция – да осъществява правораздавателна дейност. Данните се обработват на чл. 6, пар. 1, б. „в“ и б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, в изпълнение на Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наредба № 6 от 03.08.2016 г. за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, издадена от ВСС (Обн., ДВ, бр. 67/18.08.2017 г.) и др.

В хода на дейностите по правораздаването се обработват лични данни на страни (подсъдими; граждански ищци; граждански ответници; частни тъжители; частни обвинители; защитници) и участници (обвиняеми; пострадали; свидетели; повереници; вещи лица) в съдебните производства по дела, образувани и разглеждани в Софийския военен съд; адвокати.

Обработват се лични данни за физическа идентичност: имена; ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.; социална идентичност: данни относно образование (учебно заведение, образователна степен, допълнителни квалификации и специализации), трудова дейност, стаж, професионална биография, атестация, ранг, военно звание, награди и поощрения, дисциплинарни наказания; семейна идентичност – данни относно семейното положение на лицата (наличие на брак, развод, брой и имена на членове на семейството, в това число деца до 18 години); икономическа идентичност – данни относно имотното и финансово състояние на лицата; лични данни относно съдебното минало на лицата; данни за здравословното състояние на лицата; особено чувствителни лични данни по чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 9, пар. 2, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679; други данни, изискващи се по закон или за изясняване на обстоятелствата  по делото.

За личните данни на физическите лица в Регистър „Правораздаване“, обработвани в СВС на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, включително особено чувствителни лични данни по чл. 9, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 9, пар. 2, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 се прилагат правилата на Глава осма от ЗЗЛД.

Данните могат се предоставят на органи на съдебна власт; държавни институции, с оглед изпълнение на нормативно правомощие. Данните могат да се предоставят и на определени кредитни институции (банки) във връзка с изплащането на дължимите възнаграждения на физическите лица и/или събиране на присъдени глоби, обезщетения, разноски и др..

Във връзка с ползването на куриерски услуги – приемане, пренасяне и доставка, и адресиране на пратките до физическите лица, необходимите данни могат да бъдат предоставяни.

 

         Извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

         Софийският военен съд събира, обработва, съхранява и предоставя лични данни само доколкото са необходими за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по смисъла на Наредба № 6/03.08.2016 г. за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, издадена от ВСС (Обн., ДВ, бр. 67/18.08.2017 г.).

         Събраните данни не могат да се ползват за цели, различни от посочените в Наредбата, освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят, или ако това е разрешено със закон.

 

Човешки ресурси

         За целите на управлението на човешките ресурси в СВС, на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679  се обработват лични данни на настоящи и бивши магистрати – военнослужещи и съдебни служители, както и на участници в конкурсни процедури за работа в администрацията на съда.

         В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за физическа идентичност, за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират служебните и трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

         Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НАП, НОИ, Сметна палата и други публични органи, с оглед техните правомощия или на банки при изплащане на възнаграждения.

         При процедурите по подбор на служители се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

         Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Процедури във връзка с избор и дейност на съдебни заседатели и вещи лица

В Изпълнение на нормативните изисквания на ЗСВ, ЗОВСРБ, НПК, КСО, ЗС, ЗДДФЛ, ЗЗКИ Наредба №7 от 28.09.2017 г., издадена от ВСС (обн. ЗВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.); Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.) и др. в СВС се обработват лични данни на съдебни заседатели и кандидати за съдебни заседатели; вещи лица и кандидати за вещи лица.

Обработват се лични данни за физическа идентичност: имена; ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.; социална идентичност: данни относно образование (учебно заведение, образователна степен, допълнителни квалификации и специализации), трудова/служебна дейност, стаж, професионална биография, атестация, ранг, военно звание, награди и поощрения, дисциплинарни наказания; икономическа идентичност – данни относно имотното и финансово състояние на лицата; лични данни относно съдебното минало на лицата и данни за здравословното състояние на лицата.

Предоставят се от физическите лица, като се съдържат в техни заявления, рапорти, предложения и др. или в документи, предоставяни от органи на съдебна власт при провеждане на нормативно регламентирани процедури, както и от други органи – военни формирования, учебни заведения, научни институти и др.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции, с оглед изпълнение на нормативно задължение (органи на съдебна власт; ВСС; ИВСС, НИП, НОИ, НАП и др); на посочени от субектите кредитни институции (банки) във връзка с изплащането на дължимите възнаграждения на физическите лица, както и във връзка с ползването на куриерски услуги – приемане, пренасяне и доставка, и адресиране на пратките до физическите лица.

 

Счетоводство, финансова дейност, сключване и изпълнение на договори по реда на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ и б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 с цел изплащане на трудовите възнаграждения на магистрати и съдебни служители; изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели; вещи лица и пътни разноски на свидетели; изплащане на суми по предоставени услуги, съгласно сключени договори и в изпълнение на законови изисквания на ЗСВ; КТ; ЗЗД, КСО, ЗС, ЗДДФЛ, ЗЗКИ, ЗБУТ, НПК, Наредба за командировките в страната и др..

За изпълнение на своята дейност и във връзка с правомощията си, СВС обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват по смисъла на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Разглеждане на молби, заявления, жалби, предложения и искания от физически лица, извън пряката правораздавателна дейност на съда

Въз връзка с постъпили в Софийския военен съд заявления, молби, жалби, предложения, сигнали и др. от физически лица извън пряката правораздавателна дейност по конкретни производства по делата в съда. Данните се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и в изпълнение на нормативните изисквания на Конституцията на Република България, ЗСВ, НПК, АПК, ГПК, Закон за достъп до обществената информация (ЗДОИ), Закона за защита на личните дънни (ЗЗЛД), Наредба № 6 от 03.08.2016 г. за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, издадена от ВСС (Обн., ДВ, бр. 67/18.08.2017 г.) и др., както и за установяване на връзка с лицата.

За осъществяване на тези дейности се обработват лични данни за физическа идентичност: имена; ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др., както и други данни, изисквани от специални закони, съобразно искането, както и данни, посочени от лицата в подадените от тях жалби, молби, заявления, искания, предложения, сигнали и др.

 

  Видеонаблюдение

           Във връзка с контрол на достъпа до служебни помещения, на основание чл. 6, пар. 1, т. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 в СВС се обработват лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в регистратурата за класифицирана информация на Софийския военен съд.

           Обработват се лични данни за физическа идентичност, посредством записи на образ и звук, на магистрати, съдебни служители и посетители.

           Данните могат да бъдат предоставяни на МВР; органи на охрана на съдебната власт или др. органи на съдебната власт при необходимост. 

           Срок на съхранение – 30 дни.

         Срок за съхранение на личните данни

При определяне на сроковете за съхранение са съобразени принципа за ограничаване на съхранението и целите, за които се обработват личните данни.

Срок на съхранение - съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, личните данни, които са обработени във връзка с правораздаването:

 • по съдебните дела – 10 години;
 • по присъдите и решенията – 10 години, след което се предават в дирекция „Военноисторически архив“ към Държавна агенция „Архиви“;
 • оригиналните заповеди, описните книги и азбучниците – 100 години, предават се в дирекция „Военноисторически архив“ към Държавна агенция „Архиви“;
 • книгите за открити и закрити заседания – 25 години.

Личните данни, обработени във връзка с класифицирана информация – в сроковете по ЗЗКИ.

Лични данни, обработени във връзка със счетоводна информация – в сроковете по чл. 12 от ЗС.

Лични данни на участници в процедури по подбор на служители се съхраняват 6 месеца, считано от приключване на конкурсите.

 

Права на физическите лица

Субектите на данните има следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че Вашите права на Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Информация за интернет сайта на Софийския военен съд

Сайтът на Софийски военен съд използва „бисквитки“ - малки количества данни, необходими за функционирането му, за разграничаване на потребители и сесии.

Използваните „бисквитки“ съдържат позоваване на сесия и информация за езика на сесията. В браузъра на потребителя не се съхранява информация за тези „бисквитки“.

Потребителят може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания Интернет браузър.

Това е възможно при всички браузъри и приложения.

Сайтът на Софийски военен съд не използва „бисквитки“ на трети страни. В случай, че се използва линк, който препраща в друг сайт или социална мрежа, те може би ще имат собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които Софийски военен съд няма контрол.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация