C C C C A+ A A- X

Съобщение

17 юни 2020

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че постъпилото и образувано в съда ЧНД № 91/2020г. по описа на съда, за вземане на мярка за неотклонение в досъдебното производство по отношение на обвиняемото лице П.Н.В. – бивш служител на Държавна агенция „Разузнаване“ , по обвинение за извършени престъпления по чл. 357, ал.2, вр. ар.1, вр. чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК и по чл. 357, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК е разгледано в съдебно заседание при закрити врати, проведено на 17.06.2020г. от състав на Софийския военен съд. На защитата и обвиняемото лице бе предоставена възможност лично и физически да се запознаят с материалите по делото, при спазване на НПК и утвърдения ред за работа в условията на епидемична обстановка.

С определение № 17 от 17.06.2020г. по ЧНД № 91/2020г. по описа на СВС, на обвиняемото лице П.Н.В. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано пред Военно-апелативния съд в 3-дневен срок и в случай на жалба или протест е насрочено за разглеждане на 24.06.2020г. от 10.00 часа, Съдебна палата - София.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17.06.2020 г.

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че е постъпило искане от прокурор от Военно-окръжна прокуратура – София по чл. 64 от НПК, за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемото лице П.Н.В. – служител на Държавна агенция „Разузнаване“, по обвинение за извършени престъпления по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1  от НК и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1  от НК .

Образувано е ЧНД №91/2020 г. по описа на СВС. Мярката за неотклонение ще бъде разгледана на 17 юни 2020 г. от 15.00 часа, Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, зала 18, при спазване на указанията на здравните власти, правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на епидемична обстановка.

Журналисти и/или представители на медии могат да присъстват на съдебното  заседание по делото, съгласно Вътрешните правила за работа с медиите на съда, след разрешението на съдията-докладчик и изрично съгласие на страните - участници в съдебното производство.

12.06.2020 г.

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че постъпилото и образувано в съда ЧНД № 78/2020 г. по описа на съда, за вземане на мярка за неотклонение в досъдебното производство по отношение на обвиняемото лице А. Г. З. –  държавен служител на Държавна агенция  „Разузнаване“, за повдигнато обвинение по чл. 357, ал.2, вр. ар.1 НК е разгледано в закрито съдебно заседание, проведено на 12.06.2020 г. от състав на Софийския военен съд.

С определение № 15 от 12.06.2020 г. по ЧНД № 78/2020 г. по описа на СВС, на обвиняемото лице  А.З. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано пред Военно-апелативния съд в 3-дневен срок и в случай на жалба или протест е насрочено за разглеждане на 19.06.2020 г. от 10.00 часа, Зала № 4, Съдебна палата.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12 юни 2020 г.

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че е постъпило искане от прокурор от Военно-окръжна прокуратура – София по чл. 64  от НПК, за вземане на мярка  за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемото лице А. З. –  служител на Държавна агенция  „Разузнаване“ , за това, че е разгласил информация, представляваща държавна тайна, която му е станала известна при изпълнение на служебните си задължения и от това са могли да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата – престъпление по чл. 357, ал.2, вр. ар.1 от НК.

Образувано е ЧНД № 78/2020 г. по описа на СВС. Мярката за неотклонение ще бъде разгледана на 12 юни 2020 г. от 11.00 часа, Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, зала 18, при спазване на указанията на здравните власти, правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на епидемична обстановка.

Журналисти и/или представители на медии могат да присъстват на съдебното  заседание по делото, съгласно Вътрешните правила за работа с медиите на съда, след разрешението на съдията-докладчик и изрично съгласие на страните - участници в съдебното производство.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

26 май 2020 г.

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че с решение на ОС на съдиите, проведено на 14.05.2020 г., е взето СТАНОВИЩЕ по въпросите, поставени на работната група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение с оглед оптимизирането на броя и структурата на военните съдилища, сформирана съгласно решение по т. 37 от Протокол № 23 от 16.07.2019 г. на СК на ВСС, с което е прието „принципно съгласие за закриване на военни съдилища“.

Принципната позиция на съдиите от Софийския военен съд е, че към настоящия момент броят на военните съдилища е достатъчен и тяхната структура - оптимална с оглед на изпълнение на специфичните им функции от една страна като специализирани съдилища и от друга – като част от системата за национална сигурност на Република България.

Становището е изпратено на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет на 26.05.2020 г.  Вж. прикачения файл Становище на ОС на съдиите от СВС.pdf

 

14.05.2020 г.

Заповед №92 /нова/. Актуални правила и мерки за работата на СВС в условията на епидемична обстановка.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за осигуряване на публичността на дейността на съда

в условията на епидемична обстановка.

 

СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД уведомява, че във връзка с приети решене на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.2020г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на  пандемия и Заповед № 96/20.05.2020г. на административния ръководител – председател на СВС, допуска журналисти и/или представители на медиите в съдебни заседания по дела със значителен обществен и/или медиен интерес.

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебната зала се допускат журналисти  и/или представители на медиите след предварителна заявка, подадена на електронните адреси на съда: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice.bg, или на обявените телефони 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312, най-късно в деня, предхождащ съдебното заседание по делото.

Журналистите и/или представители на медиите ще бъдат допускани в съдебната зала при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването.

При невъзможност от прилагане на някои от мерките за безопасност по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, и по преценка на председателя на съдебния състав, съдебният протокол от проведено заседание се обявява публично, незабавно след подписването му на интернет-страницата на съда, при спазване на всички законови изисквания.

Публичните съдебни заседания  по делата в Софийски военен съд са достъпни за журналисти и/или представители на медиите без технически средства за запис.

 

Заповед №92 от 14.05.2020 г. относно организацията на работа на СВС във връзка с решение на СК на ВСС по протокол №15 от 12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНИ ПО ДЕЛАТА, АДВОКАТИ, ГРАЖДАНИ,  ВЕЩИ ЛИЦА И ЖУРНАЛИСТИ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА И МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Софийският военен съд уведомява страни по делата, адвокати, граждани, вещи лица и журналисти, че от 14 май 2020 г. стартира поетапно нормализиране работата на съда, като се възобновява разглеждането наказателни дела в открити съдебни заседания по реда на Наказателно – процесуалния кодекс, при спазване на всички противоепидемични мерки, разписани от министъра на здравеопазването и правилата и мерките за работа в съдилищата.

Уведомяваме, че е възможно движението на делата да се случва по-бавно от обичайното предвид отсрочването на делата по време на извънредното положение и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимата по-продължително време за провеждане на съдебните заседания.

Откритите съдебни заседания по делата ще се насрочват и провеждат в заседателна зала № 18, Съдебна палата гр. София, ет. 4, която преди и по време на съдебното заседание ще бъде обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекции (ръкавици; маски; дезинфектант). В съдебната зала ще се допускат само лица, носещи лични предпазни средства – маски и ръкавици.

Препоръчително е в съдебната зала да влизат само страните в конкретното производство, освен ако съдебният състав не реши друго. 

ДОСТЪП ДО ДЕЛОВОДСТВО И ДРУГИ СЛУЖБИ В СВС. РАБОТНО ВРЕМЕ

Граждани, страни по делата, адвокати и вещи лица се допускат само в служба „Съдебно деловодство“ и в регистратура „Класифицирана информация“ на Софийския военен съд, находящи се в Съдебната палата, гр. София, стая № 63, партер и стая № 100, ет. 2, след представяне на служебна карта и/или призовка, като в работните помещения се допуска влизане на не-повече от 1 човек. Контактът се извършва през изградените плексигласови защитни прегради пред съответните гишета, като служителите, както и посетителите следва задължително да носят предпазни маски и ръкавици, както и да се ползва дезинфектант.

Указваме на гражданите, страните по делата, адвокатите и др. посетители да спазват реда си на достъп до служебните помещения в коридора пред тях, на разстояние от 2 метра един от друг, със задължително поставени предпазни маски, като се съобразяват с поставените уведомителни надписи и обозначения пред служебните помещения.

Служба „Съдебно деловодство“ и „Регистратура Класифицирана информация“ работи с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 часа. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на помещенията и общите части пред тях. Работните помещения  се проветряват без присъствие на работещите съдебни служители, адвокати и граждани ежедневно от 10.15 до 10.30 ч., и от 15.15 до 15.30 ч.

Препоръчваме на страните по делата, граждани и адвокати да спазват добросъвестно и отговорно указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на инфекции и вирусни заболявания, причинени от коронавирус (COVID-19) и се въздържат от посещение в служба „Съдебно деловодство“ и регистратура „Класифицирана информация“ на Софийския военен съд. Справки по делата, заявления, молби и други документи, могат да се подават по факса на съда: 02/980 00 61; на електронни адреси: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice, както и запитвания на телефони: 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312.

Справки чрез физически достъп до делата може да се осъществява и след предварителна заявка по факса на съда: 02/980 00 61; на електронни адреси: svs1990@abv.bg и sofia-vs@justice.bg , както и на телефони: 02/92-19-498, 02/92-19-361 и 02/92-19-312, подадена от страна или адвокат. В този случай физическият достъп се осъществява от 1 посетител, по график, утвърден от административния ръководител, на обособено работно място, осигурено със защитна преграда, находящо се във вътрешната част в служба „Съдебно деловодство“ (по делата, несъдържащи класифицирана информация), или в публичната част, отделена със стъклени прегради, находящо се в регистратура „Класифицирана информация“ (по материали от дела, съдържащи класифицирана информация), с продължителност на престоя не по-дълго от 30 минути.

Служителите от обща администрация – човешки ресурси и гл. счетоводител – работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати при спазване на следния график: сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 14.00 до 17.00 часа. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на помещението и общите части пред него. Работното помещение се проветрява без присъствие на работещите съдебни служители и посетители ежедневно от 10.15 до 10.30 ч., и от 15.15 до 15.30 ч.

Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва по банков път, при невъзможност – плащането се извършва в работното помещение на счетоводството, от съдебния служител, изпълняващ функциите на касиер – всеки вторник и четвъртък, сутрин от 10.00 до 12.00 часа, и след обяд от 14.00 до 17.00 часа.

Приемът на граждани и адвокати в приемното време на административния ръководител (вторник,от 14.00 часа до 16.00 часа) се извършва само в спешни и неотложни случаи, след предварително записване на телефон № 02 9219 358.

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, СЪДЕБНИ КНИЖА

При възможност, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза, връчването на призовки и съобщения по всички наказателни дела, се извършва по телефона или на електронен адрес, със съответното удостоверяване.

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа на военнослужещи се извършва чрез съответното военно формирование или учреждение, по реда на чл. 178, ал. 3 НПК, по електронен път или по пощата.

При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа по всички наказателни дела се връчват и изпращат на хартиен носител по обичайния ред от призовкарите, като се спазват всички мерки за защита от разпространяване на заболяването.

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИИТЕ

В откритите съдебни заседания не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и др., освен ако съдебният състав не разпореди друго.

По преценка на председателя на съдебния състав, протоколът от проведено съдебно заседание по наказателно дело, може да бъде публично обявен чрез публикуването му на интернет-страницата на съда.

Длъжностното лице, определено със заповед за „лице за контакт с медиите“, съгласувано със съдията-докладчик, ще подготвя ежедневни подробни справки за дела с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти проявяват интерес, които ще се публикуват на интернет-страницата на съда.

При наличие на медиен интерес по проведено съдебно заседание, същото ще бъде отразено в нарочно писмено изявление на лицето за контакт с медиите или на председателя на съдебния състав, съгласувано с административния ръководител - председател, непосредствено след приключване на съдебното заседание, което ще бъде публикувано незабавно на официалната интернет-страница на съда.

Апелираме към страните по делата, адвокати, граждани, вещи лица и журналисти за взаимната необходимост от разбиране и търпение, с цел запазване живота и здравето на всички – граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ!

 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП И ДВИЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Адвокати и участници по дела влизат през главния вход откъм бул. „Витоша“ и през входа откъм ул. „Позитано“. Задължително е носенето на маска и ръкавици. Ако някой няма - ще му бъдат предоставени от охраната.

В сградата е въведено еднопосочно движение.

В съдебната зала (заседателна зала № 18, находяща се на четвъртия етаж на Съдебната палата) използвана от Софийския военен съд, участниците по дела се допускат непосредствено преди заседанието, за което са дошли. По делата не се допуска публика.

 

Съобщение

13 май 2020 г.

Извлечение от протол №15, т.1 от заседанието на СК на ВСС.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Съобщение

16 април 2020 г.

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители.

Съобщение

Предвид създадената епидемична обстановка с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на заболявания.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация